ברוכים הבאים לאתר קול האוניברסיטה.

אנא עיינו בתנאי השימוש המפורטים להלן:

תנאי השימוש – הסכם מחייב

כל שימוש, כניסה ו/או גישה לאתר כפופים לתנאי השימוש. אישורכם לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן מהווה הסכם מחייב בכל הקשור לשימוש באתר. ככל שתנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר ו/או מהכניסה אליו.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מראש. תנאי השימוש בנוסחם העדכני יחייבו ממועד עדכונם באתר ולכן אנו מציעים לכם לשוב ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

שימוש אישי, לא מסחרי

האתר הוא פן נוסף של קול האוניברסיטה ומציע לגולשים תכנים נוספים כחלק מחוויית ההאזנה. השימוש באתר ובכל תכניו הוא אישי בלבד. אין לעשות כל שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח כלשהן.

השימוש באתר

מטבע הדברים, כל שימוש בתכנים שבאתר הינו על אחריותכם המלאה והבלעדית. כיוון שכך, והיות ואין אנו לנו שליטה ו/או פיקוח על כל מגוון שירותי האתר (טוקבקים, פורומים וכד'), אנו מבקשים להביא לתשומת לבכם, כדלקמן:

במידה והשימוש שתעשו מפעם לפעם בתכני האתר יכלול גם חשיפת מידע על ידיכם, אנא הביאו בחשבון שכל מידע שמתפרסם באתר חשוף לעיניהם של אחרים ברשת האינטרנט. אנו ממליצים לכם לנהוג במשנה זהירות, משום שבחשיפה כזו אתם מוותרים על פרטיותכם בכל הקשור למידע שחשפתם.

התכנים באתר עשויים לכלול מידע מקצועי בתחומים שונים (פסיכולוגיה, משפט, אישות וכד'). מידע מקצועי זה אינו מהווה כל המלצה או חוות דעת מוסמכת ובשום אופן אינו תחליף לייעוץ מקצועי ומוסמך. הסתמכות על מידע מקצועי כאמור הינה באחריותכם הבלעדית ואנו לא נישא בשום אחריות לנזק כתוצאה מהשימוש במידע המקצועי או מההסתמכות עליו.

המידע והשירותים באתר זה כפופים לזכויות קניין רוחני, ככל שישנן, שלנו או של משתמשים אחרים אשר הרשו לנו שימוש בזכויותיהם במסגרת האתר. לפיכך, הנכם מוזהרים שלא לעשות שימוש בתכנים מעבר לשימוש רגיל במסגרת שירותי האתר.

איננו אחראים לקישוריות מהאתר לאתרים ו/או שירותים המופעלים על ידי אחרים. כל שימוש בהם נתון לאחריותכם הבלעדית.

התכנים באתר עשויים להיות שלא להיות הולמים למי שאינם בגירים (18 ומעלה) בלבד. אם אתם הורים לקטינים אנו מציעים לכם לפקח על התכנים להם נחשפים ילדיכם הקטינים. האחריות הבלעדית לשימוש באתר על ידי ילדיכם הקטינים היא שלכם, ומתן האפשרות לילדכם הקטינים לעשות שימוש באתר מהווה הסכמה לאחריות זו ופוטרת אותנו מכל אחריות בקשר לכך.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים (בטקסט, תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, גרפיקה, יישומי תוכנה וכד') של תכני האתר שייכות לקול האוניברסיטה ו/או למי מטעמנו. אתם רשאים לעשות בהן "שימוש הוגן" בלבד, שלא למטרה מסחרית, לפי הכללים הקבועים בדין, ובכלל זה חל איסור על העתקת, הפצת, שידור, מסירה לצד שלישי, הצגה בפומבי או פרסום תכני האתר בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאיתנו.

משתמשים שמבקשים לשדר, או להעלות מידע לאתר בכל צורה אחרת, מתחייבים ומצהירים, כי יש להם את מלוא הזכויות בתכנים הללו המשודרים ו/או מועלים, וכי אין בשימוש בתכנים על ידיכם, על ידינו או על ידי משתמשים אחרים (בכפוף לתנאי השימוש באתר), בבחינת הפרת זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני אחר כלשהו או הפרה של כל הוראת דין אחרת.

הפרת ההתחייבות וההצהרה כאמור עלולה לחשוף אתכם להליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים, בגין מעשיכם או מחדליכם, לרבות בגין נזקים שנגרמו למשתמשים אחרים, צדדים שלישיים או לנו.

תנאים ומגבלות על השימוש באתר

השימוש באתר ייעשה לפי הוראות כל דין, לרבות (מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל):

אין להשתמש, לשדר, או להעלות בצורה אחרת כלשהי תכנים פוגעניים, מאיימים, גזעניים, מסיתים, פורנוגראפיים, מטרידים או בוטים, המהווים פגיעה ברגשות הציבור ו/או המשתמשים או חלק מהם ו/או תכנים המהווים פגיעה בפרטיות.

אין להתחזות, לזייף, לשנות, למחוק או להוסיף פרטים של משתמשים אחרים, הודעות שלהם, אזכורים או כל תוכן אחר הכלול באתר.

אין להוריד מרשת האינטרנט לאתר תוכן כלשהו.

אין לשלוח באמצעות האתר הודעות סרק , דואר זבל, ספאמים, וכד', אלא על-פי בקשתם המפורשת של הנמענים.

אין להשתמש באתר לצורך פגיעה או הטרדת מחשבים, לרבות על דרך חדירה ו/ או העברת קבצי מחשב, תוכנות או יישומים, או בכל אמצעי אחר.

מקום בו התכנים שאתם מעלים או משדרים עשויים לא להיות הולמים לקטינים, עליכם לציין במפורש שהתכנים מיועדים לבני 18 ומעלה בלבד, ולשדרם (ככל שהתכנים משודרים) רק החל משעה 22:00.

אין אנו מפקחים על התכנים שהועלו ו/או שודרו ע"י משתמשים באתר, ואיננו אחראים לפיקוח, סינון או שמירה על התכנים האמורים. יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, במידת הצורך, לערוך, לחסום או להסיר כל משתמש ו/או שימוש ו/או תוכן, על פי שיקול דעתנו. כל אמצעי פיקוח כאמור נעשים ללא מחויבות בדין ומתוך רצון טוב. אין לפרשם כקבלת אחריות כלשהי.

אנו שומרים על זכותנו להפסיק, לשנות או להגביל בכל עת את פעילות האתר ו/או אפשרויות השימוש בו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

ככל שנאפשר שידור או העלאה אחרת של תוכן לאתר או הכללת קישור לאתרים אחרים, אין לראות בכך משום הסכמה, סיוע, עידוד לשימוש או חסות לתכנים ו/או קישור כאמור.

אחריות מוגבלת

האתר ותכניו מוצעים לציבור כמות שהם ("as is"). איננו מתחייבים כי התכנים נקיים משגיאות, או חסינים מפני כשלים. אנו ו/או כל מי מטעמנו לא נישא בכל אחריות לשגיאות או כשלים כאמור, או לשינויים שנעשו בתכנים על ידי המשתמש או על ידי צד ג' כלשהו ובכלל זה אנו לא נישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בתכנים.

תשלום ורישום

הכניסה לאתר אינה כרוכה בתשלום. אם זאת יתכן ויידרש תשלום לצורך הגישה ו/או השימוש ביישומים שונים והודעה מתאימה תינתן במקרים אלה. יתכן והגישה ו/או השימוש בחלק מהתכנים באתר יהא כפוף ומותנה ברישום ומסירת פרטים כפי שיידרשו על ידנו.

מדיניות הגנת הפרטיות שלכם באתר

בשימושכם באתר ותכניו אתם נותנים את הסכמתכם לשמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם קבלת עדכונים, ולביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים בתכנים שבאתר, בכל דרך חוקית שנמצא לנכון, לרבות באמצעות "עוגיות".

בשידור או העלאת תכנים לאתר, אתם מסכימים ומאשרים לנו ולמי מטעמנו לעשות שימוש בתכנים במסגרת האתר, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, וללא צורך לקבל מכם אישור נוסף או לשלם לכם תמורה כלשהי בגין השימוש.

תקנון חלוקת פרסים באתר וברשתות חברתיות

 1. קול האוניברסיטה יחלק מעת לעת פרסים למאזיניו.
 2. הרדיו אינו מתחייב לכמות ותדירות החלוקה.
 3. הרדיו אינו מתחייב למיקום חלוקת הפרסים (עמוד הפייסבוק ו/או עמוד האינסטגרם ו/או אתר הרדיו)
 4. מסרים שלא יהיו בעלי אופי חיובי, ו/או יכללו ביטויים שליליים, ו/או יכפישו את שם קול האוניברסיטה ייפסלו מהשתתפות ויימחקו מהעמוד ע"י מנהלי אתר קול האוניברסיטה.
 5. הבחירה בזוכה תיעשה ע"י צוות הרדיו, וזאת בין היתר ע"פ שיקולים כמו קריאטיביות, מקוריות, השקעה בהודעה, אהדת גולשים אחרים (הבאה לידי ביטוי ב LIKE), ראשוניות בשליחת דוא"ל או אחר. החלטת הצוות תהא סופית ללא צורך בנימוק ההחלטה. לגולשים ו/או אחרים מטעמם לא תהא שום זכות ערעור, טענה או תביעה על החלטת צוות השיפוט.
 6. תינתן עדיפות לגולשים שלא זכו בעבר בפרסים.
 7. אסור על הגולשים לפרסם מסר הכולל תכנים אלה: תוכן בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר, תוכן המפר זכויות קניין כל שהן, תוכן שפרסומו נאסר ע"פ חוק.
 8. קול האוניברסיטה שומר לעצמו את הזכות לפסול מהשתתפות במבצע כל מסר אשר על פי שיקול דעתו יחשב לכולל תכנים כאמור.
 9. הגולש בלבד יישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן כל מסר שיפרסם במסגרת המבצע ולכל התוצאות שינבעו ממנו. קול האוניברסיטה לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המסרים שיתפרסמו.
 10. קול האוניברסיטה רשאי להודיע על סיום חלוקת הפרסים או להאריכו בכל עת.
 11. במקרה ונתינת הפרס תלויה בצד שלישי לא תהיה לרדיו כל אחריות וחובה באשר למימוש הפרס וטיבו.
 12. האחריות למימוש הפרסים הינה של הגולשים הזוכים. לא יהיו תביעות לזוכה שלא יממש את זכייתו.
 13. הרדיו אינו אחראי לטיב או איכות הפרסים, או באם ישמע או יועבר באמצעותם מסרים פוגעניים מכל סוג שהוא.
 14. קול האוניברסיטה יחלק פרסים אך ורק כדי להיטיב עם מאזיניו.
קרדיט תמונות:
דילוג לתוכן